Zpět na Tipy


Parametry tiskopisů

Všechny parametry tiskopisů jsou mj. přístupné v poslední nabídce /Parametry v menu Faktura (resp. Dodací list, Objednávka, Cestovní náhrady). Implicitní hodnoty v textu zvýrazníme stejně jako ve formuláři. Popíšeme jen složitější parametry, s jejichž pochopením byste mohli mít potíže.

OBSLUHA FAKTURY

Tyto parametry ovlivňují zpracování faktury datovým editorem. Každý druh tiskopisů má pro svou obsluhu vlastní parametry, tj. můžete např. odlišit chování programu ve fakturách od dodacích listů.

HLAVIČKA

zadat datum a splatnost? _ (A/N)

Ano: po F7 v bloku Vystaveno - Datum

DPH - Splatnost potvrdíte nebo změníte dnešní datum vystavení a počet dnů splatnosti

Ne: všechna tři data program naplní po F7 bez dotazu rychlejší varianta, když většinou vyhovují implicitní hodnoty

POLOŽKY

zobrazit v řádku celkovou cenu? _ (A/N)

Ano: v položkách je také CelkCena na úkor zkráceného názvu Položky

Ne: je vidět větší část Položky, ale CelkCena chybí jde o editaci (nikoliv sestavy), v obou případech je skutečn délka Položky 44 znaků, edituje se v kratším rolujícím okně

CO DĚLAT PŘI VYNULOVÁNÍ FAKTURY

převzít číslo dokladu z číselníku? _ (A/N)

Ano: kromě zrušení označení• všech položek také dosadí aktuální číslo dokladu do hlavičky podle zkratky na prvním místě údaje Doklad případně zvýší číslo dokladu v číselníku o 1

Ne: Doklad v hlavičce i číselník dokladů po vynulování beze změny

dnešní datum do hlavičky? _ (A/N)

Ano: navíc aktualizuje blok údajů typu datum podle dnešního data

Ne: Datum po vynulování beze změny

OBSLUHA TISKOPISŮ

Společné parametry upravující chování datového editoru pro všechny čtyři druhy tiskopisů.

ShiftF5-SEZNAM TISKOPISŮ PODLE DATA POŘÍZENÍ

zobrazit systémové datum Pořízeno? _ (A/N)

Ano: v seznamu podle /Data pořízení vystoupí needitovatelné datum vytvoření faktury podle systémových hodin počítače

Ne: v seznamu je uvedeno Datum vystavení

F2-NOVÝ TISKOPIS

texty v hlavičce podle vybrané předlohy? _ (A/N)

Ano: v nově vytvořeném tiskopisu budou volné texty zkopírované z vybrané předlohy

Ne: volné texty v hlavičce nového tiskopisu zůstanou prázdné

Poznámka: téměř vždy je výhodnější místo pořízení nové prázdné faktury

F2 zkopírovat a upravit již existující tiskopis ShiftF4.

F7-ČÍSELNÍKY

novou zkratku dokladu zařadit na začátek? _ (A/N)

Ano: nová zkratka a číslo dokladu z číselníku se zařadí před případné další doklady (l/5 -> f/10,l/5 - číslo faktury před dod.list)

Ne: nové doklady se řadí na konec údaje Doklad jako ve financích (l/5 -> l/5,f/10)

dotaz před převzetím hodnoty z číselníku? _ (A/N)

Ano: přepsání údaje po F7-Enter si program nechá potvrdit A/N

Ne: údaje přepisuje bez dotazu

CtrlY-MAZÁNÍ POLOŽEK

dotaz před smazáním položky tiskopisu? _ (A/N)

Ano: zrušení položky předchází dotaz "zrušit větu A/N?"

Ne: program maže položky ihned a bez dotazu

Pozor: při vybrané podmnožině (ShiftF3) je klávesa CtrlY zablokovaná, abychom předešli nechtěnému smazání celé podnožiny

F8-OZNAČENÍ• POLOŽEK

po označení• odskočit na další položku? _ (A/N)

Ano: po výběru položky pro tisk (F8) přejde kurzor na další položku

Ne: kurzor zůstane na místě

změněnou položku označit• automaticky? _ (A/N)

Ano: při opuštění změněné položky (jiné množství, cena, ...) ji program sám označí•

Ne: výběr pro tisk provádí obsluha (F8)

KONTROLA PŘED TISKEM

upozornit na prázdné řádky v textech? _ (A/N)

Ano: před tiskem z detailu program ohlásí, najde-li v textech na začátek a konec faktury víc než dva prázdné řádky za sebou (prevence nechtěného prodloužení tiskopisu vložením prázdných řádků)

Ne: kontrola se neprovádí

TISK FAKTURY

Parametry ovlivňují výsledné tiskové sestavy. Každý druh tiskopisů má vlastní parametry pro tisk.

FAKTURA

počet výtisků: __ (1 výt )

Číslo větší než 1 způsobí, že jediný stisk klávesy F6-tisk pošle fakturu na tiskárnu vícekrát.

tisknout číslo firmy odběratele? _ (A/N)

Ano: v hlavičce faktury tiskne kromě adresy také pětimístné číslo odběratele z adresáře firem (pro vaši interní potřebu)

Ne: Číslo firmy v sestavách nevystoupí

tisknout množství a jednotkovou cenu? _ (A/N)

Ano: v řádku položky se tiskne JednCena - Množství - CelkCena

Ne: tiskne se jen CelkCena

počet desetinných míst množství: __ (3)

0: celá čísla, 1: desetiny, 2: setiny, 3: tisíciny

Umožňuje odstranit zbytečné nuly v desetinné části údaje Množství, pokud je nevyužíváte - je např. lepší "1 ks" než "1.000 ks".

na konci sečíst množství této jednotky: ___ (jedn)

Vyplníte-li např. "ks", na konci faktury sečte program Množství všech položek s jednotkou "ks". Necháte-li mezery, nesčítá nic.

zaokrouhlení celkové částky (des.místa): __ (2)

Fakturovanou částku zaokrouhlí matematicky na 0:koruny, 1:desetihaléře, 2:haléře, nemá však vliv na tabulku DPH.

DOBÍRKY A POŠTOVNÍ TISKOPISY

tisknout příjemce místo odběratele? _ (A/N)

Ano: při tisku dobírek nahradí adresu Odběratele adresou Příjemce, je-li uvedena v hlavičce faktury

Ne: vždy tiskne Odběratele

TISKOPISY

Vystavil:

______________________________

Telefon:

________________________

Fax:

______________________________

Společné parametry faktury, dodacího listu a objednávky, tisknou se na konec tiskopisu.

DODACÍ LIST: PŘENOS DO FAKTUR

Dodací list má navíc parametry přenosu do faktur, společné pro jednotlivý (z detailu) i dávkový (ShiftF6 ze seznamu dodacích listů) přenos.

DODACÍ LIST - FAKTURA

mazat Doklad při přenosu (faktura bez čísla dodacího listu)? _ (A/N)

Ano: po přenosu je Doklad v hlavičce faktury prázdný

Ne: do faktury se přenáší celý Doklad z hlavičky dodacího listu

zkratka dokladu pro automatické očíslování nové faktury: _ (f)

při přenosu program doplní zkratku/číslo z číselníku dokladů

mezera: žádná akce

zkratka z číselníku dokladů: Doklad v hlavičce faktury se očísluje a v číselníku se číslo faktury případně zvýší o 1 (podle +1 A/N)

NASTAVENÍ SYSTÉMU

Není určeno pro běžné uživatele, pomocí těchto parametrů lze přizpůsobit interní algoritmy programu. Společné pro všechny druhy tiskopisů.

POŘADÍ POLOŽEK

prodleva mezi fixováním pořadí položek po CtrlN: ___ (0 hod)

Vkládání nových položek dovnitř seznamu klávesou CtrlN by mohlo způsobit po případné ztrátě indexů (havárie počítače, zálohování) třídí položky po každém ukončení editace, když byla použita klávesa CtrlN.

Kdyby vás na rozsáhlých datech časté třídění položek zdržovalo, můžete stanovit minimální časový interval v hodinách, po který se nebude třídění opakovat.