Zpět na Tipy


Průměrný měsíční výdělek

V praxi se používají:

  1. Průměrný měsíční výdělek (PMV), který je definován §17 (5) zákona 1/1992 Sb., o mzdě... :

Průměrný výdělek se zjišťuje jako průměrný hodinový výdělek, popřípadě jako průměrný denní (směnový) výdělek. Pokud se podle pracovněprávních předpisů vychází z průměrného měsíčního výdělku, průměrný výdělek zjištěný podle věty první se přepočte na jeden měsíc podle průměrného počtu pracovních hodin (dnů) připadajících v roce na jeden měsíc.

Průměrný počet pracovních hodin v měsíci se vypočte:

PTM * TÚ , kde TÚ = PD * PDT

PTM... průměrný počet týdnů v měsíci = 365,25/7/12 = 4,348
TÚ.…. týdenní úvazek v hodinách
PD….. pracovní doba (např. 8,5 hod)
PDT... sjednaný počet pracovních dní v týdnu

Příklad: Zaměstnanec dostal 30.6. výpověď. Pracoval v týdenním úvazku 42,5 hod s pětidenním pracovním cyklem.

Průměrný hodinový výdělek (PHV) k 1.4. činil 35,50 Kč.
Odstupné = dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku (PMV)

PMHV = PHV * PTM * TÚ = 35,50*4,348*42.5 = 6.560,- Kč

Odstupné = 2 * PMHV = 2*6560 = 14.120,- Kč

(2) Průměrný měsíční čistý výdělek (PMČV), který je definován § 275 (3) zákoníku práce:
V případech, kdy se pro účely výpočtu peněžitých plnění vychází podle obecně závazných právních předpisů z průměrného měsíčního čistého výdělku zaměstnance, zjišťuje se tento výdělek z průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtením zálohy na daň z příjmů fyzických osob, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, vypočtených podle podmínek a sazeb platných pro zaměstnance v měsíci, v němž se tento výdělek zjišťuje.

Příklad:

Zaměstnanec podal 30.6.1999 výpověď. Pracoval v týdenním úvazku 42,5 hod s pětidenním pracovním cyklem. Průměrný hodinový výdělek (PHV) k 1.4. činil 35,50 Kč.

Za měsíc červen má být odvedeno:

zdravotní pojistné (ZP) : 296,- Kč
sociální pojistné (SP) : 525,- Kč
záloha na daň z příjmu (ZD): 435,- Kč (odečit. částky=2910)

PMV = PHV * PTM * TÚ = 35,50*4,348*42.5 = 6.560,- Kč

PMČV = PMV - ZD - ZP - SP = 6560-296-525-435 = 5.304,- Kč

Tato částka se použije pro výpočet podpory v nezaměstnanosti.