Zpět na Tipy


Odměna za pracovní pohotovost

Jako pracovní pohotovost (dál už jen PP) započítejte hodiny, kdy zaměstnanec byl na určeném místě - na pracovišti nebo doma - připraven k výkonu práce. Pokud byl například odvolán k opravě poruchy, je PP přerušena a pracovní výkon se započítá do přesčasové práce.

Podle § 15 Zákona o mzdě přísluší zaměstnanci za hodinu PP odměna nejméně ve výši 1/10 hodinové minimální mzdy.

(1) V osobní evidenci připravte sazby odměn za PP

Ve formuláři mzdy není specifický údaj k zúčtování odměny za PP. Využijte oddíl Příplatky, kde program násobí vykázané hodiny určenou sazbou a hodiny nezahrne do odpracované doby.

Příklad: Firma vyplácí odměny za PP v pracovních dnech ve výši 15 %, v sobotu nebo v neděli 25 % hodinového průměrného výdělku. Zvolte /Zaměstnanci /Osobní evidence a připravte obě sazby v oddílu Příplatky (průměrný výdělek zaměstnance je 56.18 Kč):

    Příplatky  Popis   Příplatek   Pomocný výpočet    
    -----------------------------------------------------   
    3.řádek:   Pohot 1  15.00 %               
    6.řádek:   Pohot 2  14.04 Kč  (= 56.18 x 25/100)   

První sazbu (pracovní dny) určete přímo v procentech, druhou (soboty a neděle) vypočítejte z průměrného výdělku. Vždy po skončení čtvrtletí druhou sazbu přepočítejte z nového průměrného výdělku (/Archiv /Souhrnné sestavy /Průměry pro náhrady)!

(2) V měsíční mzdě vykažte PP v hodinách

Zvolte /Měsíční mzdy /Mzdy ve formuláři a v oddílu Příplatky vykažte hodiny PP v pracovních dnech (například 10 hod) a v sobotu nebo v neděli (například 12 hod):

    Příplatky  Popis   Hod    Sazba    Odměna   
    -----------------------------------------------------   
    3.řádek:   Pohot 1  10.0 hod  15.00 %    84 Kč   
    6.řádek:   Pohot 2  12.0 hod  14.04 Kč/h  168 Kč   

Pořiďte počty hodin, ostatní údaje jen potvrďte (Enter).

(3) Odvody z mezd a průměrný výdělek pro náhrady

Odměny za PP program automaticky zahrne do vyměřovacího základu zdravotního i sociálního pojištění i do základu daně z příjmů. Započítá je také do průměru pro náhrady mzdy (zde započítá pouze odměnu za PP, ne vykazované hodiny PP).

(4) Zpracujte vnitropodnikový předpis

Podle § 95 Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zpracovat a projednat se zaměstnanci vnitřní předpis o způsobu nařizování PP a o sazbách odměny. Jako v našem příkladu lze stanovit úpravu příznivější pro zaměstnance, tj. odměnu vyšší než 1/10 minimální hodinové mzdy.

Vyloučení odměny za PP z průměru pro náhrady?

Uživatelka nás upozornila na komentář k Zákonu o mzdě, který definuje odměnu za PP jako složku nezávislou přímo na výkonu práce (podobně jako třeba cestovní náhrady). Pak ji lze vyloučit z hrubé mzdy při zjištování průměrného výdělku. Pokud byste tento výklad bezpečně ověřili z oficiálního zdroje, dodržte tento postup:

(a) Zjišťování průměrného výdělku musí být předem stanoveno vnitřním předpisem a projednáno se všemi zaměstnanci.

(b) Výši proplacených odměn za PP zjistíte v sestavě /Archiv /Tiskové sestavy /Rozpisy mezd /Příplatky v sledovaném čtvrtletí.

(c) Při zjišťování průměru pro náhrady zvolte /Archiv /Souhrnné sestavy /Průměry pro náhrady /Základ průměru pro mzdy za delší období a v řádku zaměstnance odečtěte odměny za PP, například:

    Zaměstnanec       Úprava     Důvod        
    -----------------------------------------------------   
    č.a jméno zaměstnance  -1275  vyloučení odměn za PP   

Vyloučení pohotovosti z průměru pro náhrady má smysl jen při vyšším rozsahu nařizované PP.

Uvedený výklad Zákona o mzdě se nám zatím nepodařilo ověřit. Naopak - příručka "Abeceda mzdové účetní" (ANAG, Olomouc '97) na straně 50 uvádí: Je-li PP podle pracovněprávního předpisu započítávána určitým rozsahem do pracovní doby (nemůže být však za ni poskytována mzda či plat, ale odměna za PP), je nutné při výpočtu průměrného výdělku od odpracované doby odečíst hodiny PP, aby se průměrný výdělek neoprávněně nesnížil. (Odměna za PP je obvykle nižší než běžný hodinový výdělek zaměstnance.) O odečtení odměn za PP se v příručce nehovoří.