Zpět na Tipy


Zaúčtování faktury v cizí měně, kursový rozdíl

V JÚ se v peněžním deníku účtuje výhradně o proběhlých platbách. Vzniklé závazky a pohledávky se neúčtují v peněžním deníku v okamžiku jejich vzniku, ale až při jejich úhradě. Proto v průběhu účetního období kursové rozdíly nevznikají.

Podnikatelé, kteří mají zřízen devizový účet nebo vedou valutovou pokladnu, jsou povinni ke dni účetní uzávěrky (31.12) zjistit kursový rozdíl, což je rozdíl mezi stavem deviz či valut přepočteným kursem k 31.12 a všemi platbami zaúčtovanými v peněžním deníku v příslušné měně.

kursem v dalším textu se rozumí směnný kurs devizového trhu vyhlašovaný ČNB.

Jak správně zaúčtovat vydanou fakturu v cizí měně.

1. Zápis v ZaP Dle §24 (2a) zákona o účetnictví se pohledávka ocení kursem "devizy - nákup", např. 200 DM x 17,710 = 3.542,- Kč.

 -------Vystaveno-Splatnost---DatumDPH---Sazba-----BezDaně---------Daň-
    09.06.99 23.06.99  09.06.99   22%     .      .
 Doklad f/28                5%     .      .
  Text speciální lepidlo          0%   3542.00     .
  Druh PZ  / 09 prodej zboží     -------------------------------
 Firma 01003 / MAESTRO Bratislava    Částka   3542.00   
 Výkon DM  /                   Platba B +Banka

Poznámka: Pro potřeby rychlého výběru plateb v určité měně doporučujeme do údaje Výkon zapisovat zkratku měny (DM, USD, ATS...).

2. Přenos do deníku Po připsání částky 200,- DM na devizový účet upravte částku v ZaP přepočtem kursu "devizy - střed" (§24 odst. 24c), např. 200 x 18,456 = 3.691,20 Kč. Pokud bude pohledávka hrazena hotově použijte k přepočtu kurs "valuty - střed". Použitý kurs pro kontrolu uložte do Poznámky.

3. Přenos do deníku Po doplnění čísla výpisu z devizového účtu přeneste větu do deníku:

 ------------------------------DatumDPH---Sazba-----BezDaně---------Daň-
 Datum 16.06.99        09.06.99   22%     .      .
 Doklad f/28,m/99029             5%     .      .
  Text speciální lepidlo          0%   3691.20     .
  Druh PZ  / 09 prodej zboží     -------------------------------
 Firma 01003 / MAESTRO Bratislava          Částka   3691.20
 Výkon DM  /                    Platba B +Banka

4. Kursový rozdíl při uzávěrce

 Podle kursu "devizy - střed" k 31.12. - 19,235 zjistíte kursový 
 rozdíl:                             
 na devizovém účtě         200,- DM x 19,235 = 3.847,00 Kč
 v účetnictví za 1.1.-31.12              3.691,20 Kč
 kursový rozdíl                     155.80 Kč

Částku z účetnictví zjistíte například takto:

 1. Volte Finance /Seznam, stiskněte ShiftF3 a /Složená podmínka.
 2. Vyberte /Období /Zaplacení - 1.1.99 až 31.12.99, /Výkonu - DM (nebo jinou zkratku měny zavedenou v číselníku výkonů) a /Platby - B (pro valuty H).
 3. Výběr potvrďte /Výběr hotov.
 4. Po ShiftF6 volte Seznamy /Seznam pro neplátce. Uvedená celková částka shrnuje všechny zaúčtované platby, které prošly devizovým účtem.

5. Do uzávěrkových operací doplňte:

 Datum  Text>                 Typ   Částka Výkon
 ---------------------------------------------------------------------
 31.12.99 Kladný kursový rozdíl          P    155.80 

6. Úprava počátečního stavu po uzávěrce
Po skončení účetního období a provedení uzávěrky z nabídky Ostatní /Roční uzávěrka upravte zůstatky (PMO) na devizovém účtě a valutové pokladně vedené v Kč podle kursu platného k 31.12.

Upozornění: Pokud chcete sledovat stav účtů a pokladen v cizích měnách, musíte založit pomocné firmy např. MARKY, DOLARY... (Ostatní /Jiná firma /Jiný adresář) a v nich zaznamenávat pohyby deviz a valut. V pomocných firmách nastavte parametr Ostatní /Parametry /Tiskopisy /Zkratka měny podle účtované měny.