Novinky v programu ÚČTO´2008

 

Hlavní stránka - ÚČTO

Novinky:
Novinky ve mzdách
Ostatní novinky

 

ÚČTO´2008

Objednávka

Tipy

Ceník

Stáhněte si

 

Superhrubá mzda

Změna ve stanovení základu daně z mezd:
do roku 2007: hrubá mzda mínus zdrav.a soc.pojištění zaměstnance
od roku 2008: hrubá mzda plus zdrav.a soc.pojištění zaměstnavatele

Zálohy na daň ze závislé činnosti

Počínaje mzdami za leden 2008 se při odvodu záloh na daň z mezd uplatní jednotná sazba daně: „Záloha ze základu pro výpočet zálohy, zaokrouhleného do 100 Kč na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru, za kalendářní měsíc činí 15 %.“ V roce 2009 klesne sazba daně na 12,5 %.

Strop pojistného

Od roku 2008 je zaveden maximální roční vyměřovací základ zdravotního a sociálního pojištění i pro zaměstnance (dosud jen pro OSVČ). Maximální částka je 48-násobkem průměrné mzdy před dvěma lety, pro rok 2008 je strop 1.034.880 Kč. To se týká jen zaměstnanců s vysokými příjmy nad 80 tisíc Kč měsíčně. Zaměstnavatel musí ve mzdách sledovat u každého zaměstnance úhrn vyměřovacích základů pojistného. Když dosáhne v průběhu roku strop, zastaví se odvod pojistného za zaměstnance i za zaměstnavatele.

Mzdy nad 100 tisíc Kč

Do následujících údajů ve formuláři mzdy můžete zadat částku vyšší než 100 tisíc Kč: Měsíční tarif, Úkolová mzda, první Odměna, Základy zdravotního a sociálního pojištění a Daň ze mzdy.

Zvýšení základu pojistného

Do formuláře mzdy jsme přidali nový údaj „zvýšení základu pojistného“. Spolu s podobným údajem „zvýšení základu daně“ slouží ke korekci odvodů z mezd – o zadanou částku se zvýší vyměřovací základ zdravotního a sociálního pojištění nebo základ daně, ale částka nevstupuje do mzdy a nevyplácí se zaměstnanci.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

Nová sestava slouží jako podklad pro zjištění počtu zaměstnanců podle § 15 Vyhlášky MPSV číslo 518/2004 Sb. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zjišťuje jako podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin zaměstnanců v pracovním poměru v daném kalendářním roce (zvýšeného o neodpracované hodiny v důsledku nemoci, dovolené, překážek v práci, ošetřování člena rodiny) a celkové stanovené pracovní doby bez svátků připadající v roce na jednoho zaměstnance.

Tiskopis MFin 5490/1 Počet zaměstnanců

Povinnou přílohu k ročnímu vyúčtování záloh z mezd – tiskopis „Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 200?“ můžete nyní vyplnit kompletně v Účtu. Údaje Obec, Kód obce (ZÚJ) a Okres můžete převzít klávesou F7 z nového číselníku základních územních jednotek.

3. varianta Zápočtového listu

Nový Zákoník práce v § 313 znovu definoval náležitosti potvrzení o zaměstnání, které vydá zaměstnavatel zaměstnanci při skončení pracovního poměru. V programu jsme ke dvěma variantám Zápočtových listů přidali ještě třetí variantu, která odpovídá aktuálnímu znění zákona. Zaměstnanec má nárok na potvrzení o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti v odděleném potvrzení. Pro tento případ jsme přidali další sestavy /Průměrný výdělek a /Pracovní neschopnost jako přílohy zápočtového listu.

Tiskopis 5459 Zúčtování daně z mezd

Pro roční zúčtování záloh z mezd za rok 2007 použijete nový tiskopis MFin 5459 vzor číslo 13.

Tiskopis 5460/1 Roční zúčtování záloh

Tiskopis MFin 5460/1 vzor číslo 12 „Výpočet daně a daňového zvýhodnění“, který je podkladem pro vrácení přeplatku záloh na daň z mezd, byl nahrazen novým vzorem.

Nemocenské dávky 2008

Pro rok 2008 byly v rámci reformy schváleny tyto změny:

  • nemocenské dávky se poskytují až od čtvrtého kalendářního dne pracovní neschopnosti
  • výše nemocenského za kalendářní den činí
    • 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne nemoci
    • 66 % denního vyměřovacího základu od 31. kalendářního dne nemoci
    • 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne nemoci

Redukce denního vyměřovacího základu (do 550 Kč 90 %, do 790 Kč 60 %, k částce na 790 Kč se nepřihlíží) se nemění. Rozhodným obdobím zůstává 12 měsíců, řídíte ho výběrem období pro sestavu.

Vrácení vyplacených bonusů

Do programu jsme doplnili tiskopis MFin 5241 Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně (zaměstnavatelem) na měsíčních daňových bonusech (zaměstnancům). Používáte ho pro vrácení přeplatku, když vyplacené bonusy jsou vyšší než odvod záloh na daň za ostatní zaměstnance,

Přehled o platbě pojistného v PDF

Měsíční přehled o zdravotním pojištění z mezd pro zdravotní pojišťovnu jsme zařadili také ve formátu PDF (dosud jen HTML).

Příloha MFin 5530 pro cizince

Jestliže zaměstnáváte cizince, je povinnou přílohou k ročnímu zúčtování záloh také „Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst.3 zákona o daních z příjmů“. Sestava /Údaje ze mzdových listů obsahuje podklady pro vyplnění tabulky.

Doklad k žádosti o sociální dávky

Do údaje započitatelný příjem v podkladech pro žádost o sociální dávky se přičítají i případné dávky nemocenského pojištění vyplacené zaměstnavatelem.


Nedaňové výdaje SPN, ZPN

Od roku 2008 nelze uplatnit výdaje na zdravotní a sociální pojistné podnikatele jako daňový výdaj. Doporučujeme přejít na nové druhy, které jsme při upgrade doplnili do číselníku druhů:
SPN – soc.pojištění nedaňový výdaj
ZPN – zdrav.pojištění nedaňový výdaj

Snížená sazba DPH 9 %

Snížená sazba DPH se od 1. ledna 2008 zvyšuje z 5 % na 9 %. I po změně sazby DPH se mohou objevit doklady s původní DPH, např. dobropisy starších faktur. Pro jejich snadnější pořízení jsme na klávesu F7 (datový kurzor přitom musí stát na údaji DPH) doplnili menu s vypočtenou daní z ceny bez daně v obou sazbách 9 % i 5 %.

Odpis auta 5 let, skupina 2

Od roku 2008 byla zrušena odpisová skupina 1a – 4 roky pro odpisování motorových vozidel. Automobily zařazené v odpisové skupině 1a je třeba po uzávěrce a uplatnění odpisů za rok 2007 přeřadit do skupiny 2. Při běžné roční uzávěrce za rok 2007 program přeřadí automobily automaticky.

Členění závazků a pohledávek pro banky

K zadanému rozhodnému datu spočítáme závazky a pohledávky v členění, které obvykle požadují banky v žádosti o úvěr: do 30ti dnů po splatnosti, 30-60 dnů, 60-90 dnů, 90-180 dnů, nad 180 dnů po splatnosti.

Sdružené položky dávkového pořízení

Pro pohodlnější dávkové pořízení zásob jsme zavedli aparát pro sdružené položky, např. dvojice elektrovýrobek – odpovídající recyklační poplatek.

Zálohy DPP, ostatní příjmy § 10

Jestliže jsou v daňovém přiznání také ostatní příjmy podle § 10, pro výpočet záloh na příští období přepočítáváme poslední známou daňovou povinnost. Po vyloučení příjmů podle § 10 se daňová povinnost i zálohy sníží.

Zálohy daně silniční do závazků

Podle přiznání k dani silniční můžete připravit do závazků platby záloh na příští rok. Výše záloh závisí na počtu vozidel nebo pracovních jízd a aktuálních sazbách. Proto program částky jen odhadne a před platbou je musíte aktualizovat podle skutečného stavu v příslušném čtvrtletí. Zálohy dosadíte buď /Podle seznamu vozidel (roční sazba rozdělená na čtvrtletí, denní sazba násobená počtem jízd) nebo /Podle minulých záloh (tabulka 36 v hlavičce daňového přiznání).

DAP: příjmy ze zaměstnání

V novém submenu /Další seznamy najdete vybrané údaje z tiskopisu daňového přiznání:
/Příjmy ze zaměstnání – zde můžete na jednom místě pořídit řádky, které se týkají příjmu ze závislé činnosti;
/Druhy příjmů – přehledný seznam s příjmy podle jednotlivých paragrafů zákona o dani z příjmů.

Daňové přiznání 2007

Pro zdaňovací období 2007 použijete tiskopis MFin 5405 vzor číslo 14. Oproti loňsku přibyly nezdanitelné částky v řádcích ř51 a ř512a – úhrada za další vzdělávání v základní části DAP a v příloze pro společné zdanění manželů.

Jednotná sazba daně z příjmů

Reforma veřejných financí zavádí jednu sazbu daně z příjmů: v roce 2008 daň bude činit 15 % ze základu daně, od roku 2009 jen 12.5 %.

Sleva/bonus na dítě

Roční zvýhodnění na vyživované dítě 6.000 Kč se v roce 2008 zvyšuje na 10.680 Kč (890 Kč měsíčně). Maximální roční výše bonusu činí 52.200 Kč (dosud 30.000 Kč). Měsíční daňový bonus lze vyplatit maximálně do výše 4.350 Kč (dosud 2.500 Kč).

Přehled VZP za rok 2007

V tiskopisu drobné změny v legendě a vysvětlivkách, např. v roce 2006 rozdělený řádek 6a/6b se slučuje.

Přehled OSSZ za rok 2007

V Přehledu jsme aktualizovali všechny legislativní konstanty (minima, maxima, pro hlavní i vedlejší činnost). Za zmínku stojí zvýšení stropu pro zálohy na příští rok na 86.240 měsíčně (loni 40.500 Kč).

Penále a roční úrok z prodlení

Do kalkulačky Penále z prodlení jsme přidali vedle výpočtu podle denní sazby penále také výpočet podle roční úrokové sazby.

Kalkulačka Daň z příjmů

Reforma veřejných financí zavádí od roku 2008 jedinou sazbu daně z příjmů: v roce 2008 je 15 %, od roku 2009 jen 12.5 %. Kalkulačka počítá pouze výši daně podle sazby, neřeší slevy na dani, nezdanitelné částky ani zvýšení základu daně o zdravotní a sociální pojistné placené zaměstnavatelem. U zaměstnanců tedy musíte od roku 2008 zadat superhrubou mzdu zvýšenou o 35 % (zdravotní 9 %, sociální 26 %) oproti hrubé mzdě.

Kalkulačka Daňové zatížení

Kalkulačka Daňové zatížení zkoumá, kolik procent z hrubého příjmu odvedete na pojistném a daních. Můžete porovnávat celkové daňové zatížení při různé výši výdělku nebo dopady měnících se zákonů na odvody ze stejných příjmů v různých letech.

Kalkulačka Pojistné zaměstnance

Novinkou ve zdravotním a sociálním pojištění od roku 2008 je zavedení maximálního vyměřovacího základu pro zaměstnance ve výši 48 násobku průměrné mzdy. Strop je definován na kalendářní rok. Po dosažení maximálního základu se po zbytek roku z dalších mezd pojistné neodvádí. Pro úvahy o pojistném jsme v kalkulačce Pojistné zaměstnance zavedli fiktivní měsíční strop vyměřovacího základu (dvanáctina ročního).

Kontakt