TIPY

Hlavní stránka - STEREO
 


 

STEREO

Objednávka

Ceník

Stáhněte si


Verze15.04

Verze15.03

Verze15.02

Verze15.01

Seznam změn ve verzi STEREO 15

 • STEREO 15.04

  Verze 15.04 byla vydaná 02.03.2007 a obsahuje tyto změny a úpravy:

  Obecné

 • Opraveno chování programu při nenalezení adresáře s daty naposledy účtované firmy.

 • Při opakovaném vyvolání zapnutí filtru nyní nabízí případné převzetí aktuální podmínky z editoru.

 • Při stisknutí klávesy Ctrl, Alt nebo Shift se v datovém editoru nyní objeví nápověda základních funkčních kláves.

  Účetnictví

 • Zkorigován průběh aditivních vazeb z účetní pokladny na stav účtů.

 • Upraveno chování účetní pokladny v režimu oprav záznamů – při nezadaném Druhu se vyprazdňoval jeden z účtů.

 • V nově založené firmě již bude nastaven parametr pro účtování závazků s datem vystavení.

 • Kontrola PS dokladových řad se nyní provádí jen pro doklady, vedené v domácí měně.

 • V seznamu účetního deníku lze nyní po ShiftF5 vybrat i různé kombinace zobrazených údajů.

 • Do účetního deníku doplněn nový příznak T pro rozlišení typu zápisu v UD (Předpis, Úhrada – Banka, Hotovost, Ceniny), doplněn i do hledání ShiftF3. Pro detailní rozlišení doplněny nové parametry Účetnictví / Způsob úhrady. Bližší informace v nápovědě.

 • V účetním deníku umožněno více pohledů na seznam dokladů. Přepínání pomocí Shift+F5 / Zobrazené údaje.

 • Při úhradách dokladů ZaP pomocí F7 nebo prostřednictvím hromadného účtování plateb se nyní před text přebíraný z hrazeného dokladu předřazuje slovo „Úhrada:“.

  Sklady

 • Oprava zaúčtování vystavené faktury. Ve speciálních případech (prázdný Druh v číselníku typů a nevyplněný Druh v položkách) byl použit druh pro nákup. Při přenosu dokladů z fakturace do účetního deníku proběhne zaúčtování prioritně podle druhu účtování vyplněného u položky. Pokud druh u položky uveden není, doplní jej program dle skladové položky z číselníku jejich typů. Vzhledem k tomu, že v modulu Kancelář podobný číselník pro fakturované položky není, v případě nevyplněného druhu u položky použije při zaúčtování druh z hlavičky.

 • Doplněn zákaz editace jednotkového množství v detailu archivované účtenky.

 • Doplněny další možnosti pohledu na ceník v maloobchodní pokladně, vyšší rychlost zobrazení při použití základní ceny.

 • V sestavách z dokladů v přehledech doplněny nové sestavy se součty po měnách.

  Mzdy

 • Výpočet vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění nyní zahrnuje i snížení o 25% průměrné mzdy pro invalidní zaměstnance (dle §3, odst.7, zákona 592/1992 Sb.).

 • Ve vyúčtování daně z příjmů je měsíc v tabulce přeplatků nyní uváděn slovy.

 • Upraven popis údajů o neplaceném volnu s dohodou a bez ní ve formuláři mzdy. Opravena implicitní hodnota pro počet dní, za něž celé zdravotní pojištění hradí pracovník. Doporučujeme kontrolu mezd s neplaceným volnem. Nyní platí jednoznačně, že při NVZDP a NVABS platí celé zdravotní pojištění za dny neplaceného volna pracovník. Při NV je zdravotní pojištění děleno mezi podnik a pracovníka v obvyklém poměru.

 • Oprava masky pro datum důchodu v personální kartě zaměstnance.

 • Podklady pro výpočet davě a daňového zvýhodnění doplněny o nový řádek oddělující odborové příspěvky od dalších nezdanitelných částek. V rámci stejné sestavy byly opraveno pořadí údajů Slevy za částečnou a úplnou invaliditu.

Kancelář

 • V přiznání k DPFO lze nyní zadat výsledek hospodaření pro řádek 104 přílohy 1.

  STEREO 15.03

  Verze 15.03 byla vydaná 16.02.2007 a obsahuje tyto změny a úpravy:

  Obecné

 • Oprava inicializace statistiky práce s programem.

 • UPDATE již neobsahuje SXPLAN.BAT a nepřepisuje tedy nastavené LANNODE.

  Účetnictví

 • Bankovní výpisy při změně částky Celkem se záporným znaménkem aktualizuje údaj Částka.

 • Řádové zrychlení zpracování externích bankovních výpisů.

  Sklady

 • Přepočet stavu hotovosti v maloobchodní pokladně započte také hotovost z uzavřených období.

  Mzdy

 • Oprava hledání v ELDP dle roku.

  Kancelář

 • Oprava výpočtu DPFO v kanceláři řádek 71 a v příloze 5 řádek 520.

  STEREO 15.02

  Verze 15.02 byla vydaná 09.02.2007 a obsahuje tyto změny a úpravy:

  Obecné

 • Pro Word 2003 byl upraven export sestav do DOC tak, aby respektoval nastavení velikosti fontu základního písma dle kaskádových stylů TWORD.CSS.

 • Do příslušenství doplněna Maximalizace na obrazovku, v parametrech lze nastavit automatické spouštění na celou obrazovku.

  Účetnictví

 • Při stornu zápisu s cizí měnou otočí znaménko i u množství cizí měny.

 • Aktualizován číselník bank a distribuční podoba souborů pro homebanking.

 • Oprava automatického zúčtování mimo DPH v účetní pokladně.

 • Upravena implicitní hodnota pro údaj BezDaně při cizí měně – při nezadaných základech daně a hodnotách daně bude naplněn (Kurz*Množství) pro tuzemská plnění.

 • Automatické doplnění prefixu variabilního symbolu nyní funguje i pro symboly, začínající nulou.

  Sklady

 • Úprava editačního okna pro všechny položky v archivech skladových operací.

  Mzdy

 • Do distribučního číselníku kategorií pracovních poměrů doplněn HPPSZ – hlavní pracovní poměr statutárního zástupce.

 • Upraven pohyb v menu při výběru zaměstance pro zápočtový list.

 • Doplněny sestavy potvrzení o výdělku a zápočtový list bez výdělku.

 • Upraveny sestavy podrobných výplatních pásek – doplněny další údaje.

 • Doplněna samostatná editace penzijního a životního pojištění, dříve byla společně s ostatními složkami mzdy.

 • Opravena implicitní hodnota vyloučených dob pro jedinou nepřítomnost v měsíci trvající jeden necelý den.

 • Úprava výpočtu Potvrzení o příjmech (Mzdy/ Archiv/ Souhrnné sestavy/ Daň z příjmů/ Potvrzení o příjmech) – od daně osvobozenou část příspěvku podniku na životní pojištění nově nezahrnujeme do zdanitelných příjmů.

 • Opraven výpočet daně a daňového zvýhodnění 2006.

  Kancelář

 • Oprava výpočtu minimálního základu daně v přiznání k DPFO.

  STEREO 15.01

  Verze 15.01 byla vydaná 31.01.2007 a obsahuje tyto změny a úpravy:

  Obecné

 • Barevná schémata byla upravena v souladu se změnami barevného ladění archivů ve skladech

 • Upravena navigace pro otevírání PDF souborů mimo program STEREO

 • Opravena nesprávná reakce programu na stisk kurzorových kláves ve formuláři Adresy účtované firmy

 • Aktualizována nápověda k programu

  Účetnictví

 • Druhy v distribučním číselníku druhů (soubory DIS) byly doplněny o související účty.

 • Doplněn účet 476 do distribučních podoby výkazů (DIS).

 • Za variabilní symbol v ZaP se nyní považuje i číslo bez prefixu.

 • Aktivována kontrola pro soulad počátečních stavů na dokladové řadě a u souvisejícího účtu.

 • Upraveno plnění symbolů v Závazcích a pohledávkách z Fakturace – nyní program správně přebírá obsah údaje Objednávka ve Fakturaci bez ohledu na jeho obsah.

 • Při účtování plateb ze Závazků a pohledávek program text ze ZaP.

  Sklady

 • Opravena údržba Hlavičky Fakturace, která nulovala ručně zadané zálohy. Nyní je možné kombinovat ruční pořízení se zálohami převzatými z položek.

 • Při kopírování archivovaných dokladů program plnil do Hlavičky aktuální datum, nyní je ponecháno datum původní.

 • Oprava dvojnásobného odečítání z ceníku při prodeji maloobchodní pokladnou, jednou spusťte údržbu stavu skladu.

 • Oprava volání vlastních programů z pokladny.

Mzdy

 • Opravena údržba po upgrade – Zaokrouhlený základ daně. Již dříve převedené mzdy program po instalaci update automaticky opraví.

 • Upravena terminologie v sestavě Čerpání dovolené v Osobní evidenci.

 • Upravena funkce Kalkulačky mzdových nákladů – do měsíčního základu daně byl připočten příspěvek podniku na životní pojištění.

 • Opraven formulář Výpočet daně z příjmů / Formulář za období 2006. Na řádku 21 byl upraven výpočet přeplatku/nedo­platku.

 • Ve formuláři ELDP byl upraven výpočet dnů trvání pojištění. Nyní je počet dnů počítán od data zahájení práce (nikoli ode dne nástupu).

 • Upraven nápočet nemocí do vyloučených dob. Do Vyloučené doby se nyní započítají pouze dny v nichž trvala nepřítomnost po celou pracovní dobu. Den, kdy zaměstnanec odpracoval alespoň jednu hodinu se do Vyloučené doby nezapočítá.

 • Drobné úpravy v tiskových sestavách.
   

Kancelář

 • Opravena sestava Podklady pro silniční daň – sestava přebírala jízdy předcházejících vozidel pro vozidlo následující.


 

Kontakt